این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات:(تمدید شد)
15 اسفند 1397

29اسفند 1397

10فروردین 1398 (بنا به درخواستهای مکررصرفا از طریق ای میل همایش)

 

اعلام نتایج بررسی مقالات:
25 فروردین 1398

 27 فروردین 1398


آخرین مهلت ثبت نام و یا درخواست غرفه:
31 فروردین 1398

:زمان اعلام نهایی نتایج تخصیص غرفه ها
 دوم اردیبهشت ماه 1398

:تاریخ تحویل غرفه ها و شروع غرفه آرایی
 هفتم اردیبهشت ماه 1398

زمان برگزاری همایش:
10
و 11 اردیبهشت ماه 1398